Privacy

Aurecool is deelnemer aan het Privacyconvenant Onderwijs.

Hieronder lees je hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons

VOF Aurecool
KvK 60281669

Vragen stellen of een verzoek indienen kan via het contactformulier op deze website of via info@aurecool.nl.

2. Doeleinden

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend op een manier waarop dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is toegestaan en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

3. Persoonsgegevens van bezoekers van de website www.aurecool.nl

We plaatsen op onze website uitsluitend functionele cookies, zodat bijvoorbeeld ons contactformulier goed werkt, of dat we kunnen zien of je inlogt. Deze cookies slaan géén persoonlijk identificeerbare informatie op. Wij gebruiken ze alleen om onze website te verbeteren. Daarom hebben wij jouw toestemming voor deze functionele cookies niet nodig en kun je deze cookies niet uitschakelen. Als je zelf via het contactformulier op de website contact met ons opneemt, dan hebben we van jou je naam en e-mailadres ontvangen en de overige informatie die je ons verstrekt.

Deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar, zodat we bijvoorbeeld kunnen zien of we eerder contact hebben gehad en waarover dat ging. Op die manier hopen we je beter te kunnen helpen. De door jou doorgegeven gegevens worden dus uitsluitend voor onze eigen organisatie gebruikt.

4. Persoonsgegevens van medewerkers van scholen die met Aurecool werken

Elke school die met Aurecool werkt heeft één of meer beheerders uit de eigen organisatie. Deze beheerder kan uitsluitend de gegevens van leerlingen van de eigen school zien, invoeren en aanpassen. Van medewerkers van scholen verwerken we voor- en achternaam en werk-e-mailadres, ook deze gegevens worden door de Aurecool-beheerder van de betreffende school zelf ingevoerd. De gegevens van medewerkers zijn nodig voor het aanmaken van een inlogaccount voor de Aurecool en voor het onderhouden van contact bij het werken met de Aurecool.

Deze gegevens bewaren we zolang de medewerkers werken met de Aurecool en maximaal 2 jaar daarna, om te kunnen zien wie informatie over een leerling heeft ingevoerd (dit noemen we de integriteit van de systeemlogging), en voor het evalueren van de Aurecool. Ook deze gegevens worden dus uitsluitend voor onze eigen bedrijfsvoering gebruikt.

5. Persoonsgegevens van leerlingen

In de Aurecool-lijsten wordt naast naam, geboortedatum en geslacht van de leerlingen ook informatie over de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen verzameld en geïnterpreteerd met als doel de kennis van leerkrachten over de ontwikkeling van leerlingen te vergroten en de sociale en emotionele ontwikkeling van hun leerlingen in kaart te brengen en te volgen.

Deze gegevens worden gebruikt ter ondersteuning van leerkrachten bij het inschatten van ontwikkelingsniveaus om uiteindelijk de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren. De school blijft eigenaar van deze gegevens en bepaalt dus ook hoe lang deze gegevens bewaard blijven. Over het algemeen worden gegevens bewaard tot maximaal 1 jaar nadat een leerling de school heeft verlaten.

Binnen een jaar nadat een leerling de school heeft verlaten worden de gegevens — zorgvuldig geanonimiseerd — gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van Aurecool. Zorgvuldig anonimiseren betekent dat er geen zogenaamde “sleutel” wordt gebruikt waarmee de gegevens van leerlingen te herleiden zijn tot natuurlijke personen. Wanneer gegevens niet meer te herleiden zijn tot natuurlijke personen is er geen sprake (meer) van persoonsgegevens.

6. Passende maatregelen bij het werken met persoonsgegevens

Aurecool is zodanig ontworpen en gebouwd dat privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens centraal staan (privacy by design). Er zijn passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken:

  • Medewerkers van Aurecool zien uitsluitend het leerlingnummer wanneer zij inloggen op een deelnemende school. Dit leerlingnummer en de ingevoerde gegevens zijn niet te herleiden tot natuurlijke personen.
  • De Aurecoolbeheerder van een deelnemende school kan uitsluitend de gegevens van leerlingen en medewerkers van de eigen school inzien en aanpassen.
  • Er wordt gebruik gemaakt van inzagelogging; dat wil zeggen dat wordt vastgelegd welke medewerker op welk moment bepaalde informatie inziet of aanpast.
  • Voor het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd worden de leerlinggegevens geanonimiseerd opgeslagen (losgekoppeld van naam en geboortedatum) op een zodanige wijze dat de gegevens niet zijn terug te voeren op individuele leerlingen.
  • Met de beheerder van de server waar onze bedrijfsgegevens zijn opgeslagen hebben we — in verband met de gevoeligheid van de gegevens — een verwerkingsovereenkomst gesloten.
  • De server waarop onze bedrijfsgegevens zijn opgeslagen staat in Nederland en de beheerder is in Nederland gevestigd; hierdoor is het Nederlands recht van toepassing.

7. Toezicht

Aurecool heeft een (externe) Functionaris Gegevensbescherming, Wilma Steijn, die op de beveiliging(smaatregelen) van deze gegevens toeziet. Contactgegevens: info@adviesbureau-steijn.nl.

8. Rechten op het gebied van gegevensbescherming

Hieronder vind je de rechten die je hebt wanneer er van jou persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je gebruik wilt maken van één van deze rechten, neem dan contact op via het contactformulier op de website of door een mailtje te sturen naar info@aurecool.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te veranderen (rectificeren) of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken; bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

9. Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je contact opnemen met onze (externe) Functionaris Gegevensbescherming via info@adviesbureau-steijn.nl of je kunt je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwste privacyverklaring altijd op onze website publiceren.